Godziny pracy: Poniedziałek - Piątek 08:00-16:00
Masz pytania? Zadzwoń +48 508 779 313
Mój koszyk
0,00 
Mój koszyk
0,00 
Polityka prywatności

informacja o przetwarzaniu danych osobowych

JOSHUA TREE POLSKA Sp.z o. o.

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Rozporządzenie to powszechnie nazywane jest RODO, jednakże dla potrzeb niniejszej informacji będziemy posługiwać się określeniem Rozporządzenie 2016/679.

Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych jest jednym z praw podstawowych. 

Art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 16 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej stanowią, że każda osoba ma prawo do ochrony danych osobowych jej dotyczących. Zgodnie z art. 8 ust. 2 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej dane osobowe muszą być przetwarzane rzetelnie w określonych celach i za zgodą osoby zainteresowanej lub na innej uzasadnionej podstawie przewidzianej ustawą. Każdy ma prawo dostępu do zebranych danych, które go dotyczą i prawo do dokonania ich sprostowania.

Rozporządzenie 2016/679 zostało wprowadzone w trosce o bezpieczeństwo danych osobowych osób fizycznych. Rozporządzenie 2016/679 jest aktem prawa unijnego, który obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich w sposób bezpośredni.

JOSHUA TREE POLSKA Sp.z o. o. w sposób odpowiedzialny traktuje ochronę danych osobowych. Zdajemy sobie sprawę, że rzetelna informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych pomoże Ci obdarzyć nas zaufaniem i swobodnie korzystać z oferty naszej firmy. 

Niniejsza informacja została stworzona, aby dać Ci możliwość zapoznania się z zasadami, jakimi się kierujemy się przy przetwarzaniu danych osobowych.

Niniejsze zasady nie dotyczą przetwarzania danych osobowych naszych pracowników i współpracowników.

—- Administrator, dane i kontakt —-

Administrator – w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest JOSHUA TREE POLSKA Sp.z o. o. (dalej jako „My” lub „Spółka”) z siedzibą w Kętach przy ul. Czajki 9 C  (32-650 Kęty), wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 00000620837, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 5492444448, Regon: 36457634700000. Wysokość kapitału zakładowego 5 000,00 zł.

Możesz się z nami kontaktować na adres:

 

Poczty tradycyjnej: JOSHUA TREE POLSKA Sp.z o. o., ul. Czajki 9 C, 32-650 Kęty

Poczty elektronicznej: biuro@joshuatree.pl

—– Inspektor ochrony danych (IOD) —–

Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych, w związku z czym samodzielnie realizuje obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych.

W razie potrzeby prosimy o kontakt na podane wyżej adresy Spółki.

—– Dane osobowe —–

Dane osobowe – w rozumieniu Rozporządzenia 2016/679 oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie podczas kontaktów z nami, w tym w związku z transakcjami zakupu naszych produktów.

Są to w szczególności dane, które nam podasz:

 • zapisując się do newslettera,
 • zakładając konto internetowe w naszym sklepie on-line,
 • zawierając lub zmierzając do zawarcia umowy kupna/sprzedaży, w tym realizując płatność za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej,
 • występując o wystawienie faktury VAT lub składając reklamację,
 • odstępując od umowy,
 • prowadząc korespondencję z nami w każdej innej sprawie.

Ponadto możemy zbierać dane odnoszące się do Twoich zachowań. Są to dane dotyczące dokonywanych przez Ciebie transakcji, składanych reklamacji, historii korespondencji i kontaktów z nami, Twoich aktywności na naszej stronie internetowej i w sklepie internetowym, naszych profilach w serwisach społecznościowych (np. Facebooku, Instagramie), takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas i naszych produktach i usługach. Dane te możemy łączyć z innymi Twoimi danymi przez nas posiadanymi oraz przetwarzać przede wszystkim w celu tworzenia zestawień, analiz i statystyk na wewnętrzne potrzeby, wsparcia obsługi klienta i w celach marketingowych.

—– Odbiorca oraz podmiot przetwarzający —–

Odbiorca – według definicji Rozporządzenia 2016/679 oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Podmiot przetwarzający – zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

Odbiorcami Państwa danych są podmioty i organy do tego uprawnione na mocy przepisów obowiązującego prawa.  

Uwzględniając zapisy art. 28 Rozporządzenia 2016/679 możemy powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom realizującym usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Spółki. Dane osobowe powierzamy do przetwarzania m.in.: podmiotom wspierającym procesy księgowe i prawne. 

Zgodnie z zapisami art. 28 Rozporządzenia 2016/679 z podmiotami przetwarzającymi zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmioty te są zobowiązane do troski o bezpieczeństwo Twoich danych, w stopniu nie mniejszym niż ten, który sami zapewniamy. Nie mogą przetwarzać ich na własny użytek, dlatego nie musisz się obawiać niechcianych ofert, maili i nachalnych telefonów.

—– Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych —–

Przetwarzanie – Rozporządzenie 2016/679 określa jako operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Rozporządzenie 2016/679 jednoznacznie określa warunki, w jakich przetwarzanie danych może zostać uznane za zgodne z prawem. Oznacza to, że każdy proces przetwarzania danych musi opierać się na co najmniej jednej podstawie prawnej, wskazanej w Rozporządzeniu 2016/679, a konkretnie w art. 6 ust. 1, tj.:

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. 

W tym miejscu warto dodać, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych oznacza okazanie woli osoby, której dane dotyczą, którego treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody powinno być dobrowolne, konkretne, świadome, jednoznaczne i celowe. Zgody nie mogą być zbierane na zapas.

Uwzględniając zakres działania JOSHUA TREE POLSKA Sp.z o. o., najczęściej Twoje dane będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679, tj. umowy sprzedaży. 

W uzasadnionych przypadkach, będziemy potrzebowali Twojej zgody na przetwarzanie danych, tj. w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia 2016/679, np. zgoda na przetwarzanie danych w celu wysyłki newslettera. W przypadku jej wyrażenia, możesz wycofać zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Będziemy Cię o tym informować, zanim wyrazisz zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie. 

W przypadku inicjowanych przez nas działań marketingowych, Twoje dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę określoną w art. 6 ust. 1 lit. f – prawnie uzasadniony interes JOSHUA TREE POLSKA Sp.z o. o.

Uwzględniając powyższe, podanie przez Ciebie danych jest dobrowolnym wymogiem umownym, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości zawarcia umowy. 

W przypadku Twojej zgody, podanie danych jest dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymywania newslettera.

—– Okres przetwarzania danych —–

Rozporządzenie 2016/679 nie pozwala na wieczyste przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych, dlatego każdy administrator musi poinformować o okresie przechowywania Twoich danych.

Twoje dane osobowe są nam potrzebne i przez nas przetwarzane w celu:

 1. podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy kupna/sprzedaży – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
 2. zawarcia i wykonania umowy kupna/sprzedaży – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
 3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO obejmujących:
  1. obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
  2. obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez okres do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
  3. obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i przepisami o rachunkowości;
  4. przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
  5. ochrony przed próbami oszustwa – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie;
  6. zapewnienia bezpieczeństwa osób (przede wszystkim pracowników i klientów) i mienia – przez czas trwania postępowań w tym przedmiocie.
 4. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku:
  1. ustalenia i dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
  2. tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów – przez okres trwania umowy, a w przypadku jej nie zawarcia do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie, a następnie przez okres do przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
  3. zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
  4. wsparcia obsługi klienta – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań na żądanie w przypadku nie zawarcia umowy;
  5. w celach marketingowych, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy;

—– Prawa osób, których dane dotyczą —–

Rozporządzenie 2016/679 znacznie powiększyło katalog praw osób, których dane dotyczą. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do danych osobowych – w każdej chwili możesz się zwrócić do nas o wgląd w swoje dane;
 2. prawo do sprostowania danych osobowych – możesz nanosić zmiany w zakresie wcześniej podanych informacji, żądając ich uzupełnienia lub modyfikacji, z uwzględnieniem celu ich przetwarzania;
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) – możesz zwrócić się do nas z żądaniem usunięcia swoich danych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 17 Rozporządzenia 2016/679;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli uznasz, że Twoje dane przetwarzane są w zbyt szerokim zakresie, masz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, zgodnie z warunkami określonymi w art. 18 Rozporządzenie 2016/679;
 5. prawo do przenoszenia danych, zgodnie z warunkami określonymi w art. 20 Rozporządzenia 2016/679. W relacji z nami to prawo raczej nie będzie miało zastosowania, z uwagi na to, że nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób zautomatyzowany. Warto jednak znać jego istotę. Otóż najlepszym przykładem będzie sytuacja, w której zmieniamy operatora sieci komórkowej i upoważniamy go do pozyskania danych od obecnego dostawcy usługi;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, w przypadku, kiedy przetwarzanie Twoich danych będzie się odbywać na podstawie przesłanki określonej w art. 6 ust. 1 lit. e oraz f Rozporządzenia 2016/679, uwzględniając zapisy art. 21 Rozporządzenia 2016/679;
 7. prawo do cofnięcia zgody, w przypadku, gdy będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 8. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa.

Aby skorzystać ze swoich praw lub uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt JOSHUA TREE POLSKA Sp.z o. o. przesyłając e-mail na adres biuro@joshuatree.pl.

—– Profilowanie danych —–

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego (bez udziału człowieka) przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych (w szczególności do analizy ekonomicznej, oceny stanu zdrowia, analizy osobistych preferencji, zainteresowań, lokalizacji lb przemieszczania się). Z profilowaniem możesz mieć do czynienia m.in. w banku podczas rozpatrywania wniosku kredytowego lub w firmie ubezpieczeniowej przy ocenie ryzyka ubezpieczeniowego.

W JOSHUA TREE POLSKA Sp.z o. o.  Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

—- Pliki cookies —-

Możemy używać plików cookies, kiedy korzystasz z naszego serwisu internetowego http://joshuatree.pl/

Pliki cookies, które mogą zostać użyte na naszych stronach są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego komputera – jesteś zatem anonimowy (bez podawania Twojego imienia lub nazwiska).

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po Twojej stronie jako osoby odwiedzającej naszą stronę (np. na dysku twardym Twojego komputera, laptopa czy na karcie pamięci twojego telefonu lub innego urządzenia, z którego korzystasz). Są to informacje, które mogą być odczytane przez nasz system przy każdorazowym połączeniu się Twojego komputera lub innego urządzenia, z którego korzystasz. Dostarczają one danych statystycznych o Twoich ruchach i korzystaniu przez Ciebie z poszczególnych stron naszego serwisu.

Informacje zgromadzone za pomocą plików cookies służą do zwiększania Twojej wygody oraz poprawy ogólnej jakości oferowanych przez nas usług.

Możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

 1. identyfikacji Ciebie jako osoby zalogowanej w naszym sklepie internetowym i pokazywania, że jesteś zalogowany,
 2. obsługi Twojego konta w sklepie internetowym,
 3. dostosowania zawartości naszych stron do Twoich indywidulanych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego,
 4. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu internetowego.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.

Możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookie na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób możesz np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

Wyłączenie przez Ciebie opcji akceptowania plików cookies w Twojej przeglądarce – zablokowanie, monitowanie ich – może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z naszego sklepu internetowego i niektórych naszych usług.

Nie odpowiadamy za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych, których linki mogą być umieszczone na naszych stronach.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare